BÖLÜM 4: ORGANİZASYONUN BAĞLAMI SECTION 4: CONTEXT OF THE ORGANIZATION

BÖLÜM 4: ORGANİZASYONUN BAĞLAMI SECTION 4: CONTEXT OF THE ORGANIZATION

HSF, şirketin stratejik yonünü belirlemek için kendisinin kilit yönlerini gözden geçirmiş ve analiz etmiştir. Bu, HSF ve ilgili taraflarını ilgilendiren iç ve dış konuların anlaşılmasını gerektirir; ilgili taraflar aşağıda belirtilen belgelerde tanımlanır. HSF has reviewed and analyzed its key aspects to determine the strategic direction of the company. This requires an understanding of internal and external issues concerning HSF and its interested parties are defined in the documents listed below.

 1. Tekif Değerlendirme Formu Quotation Evaluation Form,
 2. Teklif Formu Quotation Form,
 3. Teknik Çizim (CAD) Dokümanları Technical Drawing (CAD) Documents,
 4. HSF Sipariş Onayı (Proforma Fatura) HSF Sales Order (Proforma Invoice),
 5. HSF Sipariş Emri HSF Purchase Order,
 6. Sevk İrsaliyesi (Paket İçerik Formu – CoC Belgesini icermektedir) Delivery Documents (Package Slip Form – includes CoC Document),
 7. Urün Etiket Product Label.

İLGILI TARAFLAR INTERESTED PARTIES:

Urünlerimizi veya hizmetlerimizi alan veya bunlardan etkilenebilecek şirketler veya aksi belirtilmedikçe şirketimizle önemli bir ilgisi olabilecek taraflardır. The companies who buy our products or services or may be affected by them, or, unless stated otherwise, have a significant relationship with our company.

İlgili tarafları içeren bilgiler ve belgeler üst yönetim tarafından şirketin stratejik yonünü belirlemek için kullanılır. Bu, Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısında tanımlanır ve koşullar ve durumlar değiştikçe periyodik olarak güncellenir. Information and documents containing interested parties are used by top management to determine the strategic direction of the company. This is defined in the Management Review Meeting and is updated periodically as conditions and situations change.

DAHİLİ VE HARİCİ KONULAR INTERNAL AND EXTERNAL ISSUES

HSF, organizasyonu ve bağlamını tam olarak anlamak için, KYS'nin amaçlanan sonuçlarına ulaşma kabiliyetini etkileyen iç ve dış konuları belirler. In order to fully understand the organization and its context, HSF identifies internal and external issues that affect the ability of the QMS to achieve its intended results.

 • Şirketin amacını etkileyebilecek veya kararlarından etkilenebilecek liderlik, müşteri odaklılık, insanların katılımı, sürec yaklaşımı, iyileştirme, kanıta dayalı karar verme ve ilişki yönetimi alanlarıyla ilgili iş ve kalite yönetimi koşulları. Business and quality management conditions related to the areas of leadership, customer focus, engagement of people, process approach, improvement, evidence-based decision making and relationship management that can either affect the company’s purpose or be affected by its decisions.

 • Dış kültürel, sosyal, politik, yasal, düzenleyici, finansal, teknolojik, ekonomik, doğal ve rekabetçi bağlam, ister uluslararası, ister ulusal, bölgesel veya yerel olsun, External cultural, social, political, legal, regulatory, financial, technological, economic, natural and competitive context, whether international, national, regional or local,
 • Şirketin faaliyetleri, ürünleri ve hizmetleri, stratejik y.nü, kültürü, risk temelli düşünme ve yetenekleri (insanlar, bilgi, sürecler, sistemler) gibi iç özellikleri veya koşulları, Internal characteristics or conditions of the company, such as its activities, products and services, strategic direction, culture, risk-based thinking, and capabilities (people, knowledge, processes, systems),
 • Organizasyonu ve bağlamını anlamak, bir organizasyonun amacı ve stratejik y.nü ile ilgili olan ve amaçlanan kalite sonuçlarına ulaşma kabiliyetini etkileyen iç ve dış konuları belirlemesi gerektiğini belirtir ve ayrıca kuruluşun bu dış ve iç konular hakkındaki bilgileri izlemesini ve incelemesini gerektirir, Understanding the organization and its context, states that an organization must determine the internal and external issues that are relevant to its purpose and strategic direction, and that affect its ability to achieve the intended quality results. It also requires the organization to monitor and review information about these external and internal issues,

Bununla birlikte uluslararası, ulusal, bölgesel veya yerel olsun, yasal, teknolojik, rekabetçi, piyasa, kültürel, sosyal ve ekonomik çevrelerden kaynaklanan sorunlar dikkate alınarak dış bağlamın anlaşılmasının kolaylaştırılabileceğini belirtir. Kurumun değerleri, kültürü, bilgisi ve performansı ile ilgili konular dikkate alınarak iç bağlamın anlaşılmasının kolaylaştırılabileceğini belirtir. However, it states that the understanding of the external context can be facilitated by considering the problems arising from legal, technological, competitive, market, cultural, social and economic environments, whether international, national, regional or local. It states that understanding the internal context can be facilitated by considering issues related to values, culture, knowledge and performance of the organization.

HSF, harici ve dahili sorunların değişebileceğini ve bu nedenle izlenmesi ve gözden geçirilmesi gerektiğini bilir. HSF ayrıca, planlanan aralıklarla ve yönetimin gözden geçirmesi gibi faaliyetler aracılığıyla bağlamının incelemelerini de yürütür. HSF awares that external and internal issues can change, and therefore, should be monitored and reviewed. HSF also conducts reviews of its context at planned intervals and through activities such as management review.

HSF, dahili ve harici konuları SWOT analizi kapsamında değerlendirilmiştir. SWOT analizinin kullanılmasındaki neden ise SWOT analizi, HSF’nin dahili gü.lü ve zayıf yönlerini görmemize ve şirketin performansını etkileyebilecek dış fırsatlar ve tehditler hakkında düşünmeye başlamamıza olanak tanıması ve aynı zamanda, HSF’yle rakipleri arasındaki farkları keşfetmemize de olanak tanımasıdır. HSF, internal and external issues were evaluated within the scope of SWOT analysis. The reason why SWOT analysis is used is that SWOT analysis allows us to see the internal strengths and weaknesses of HSF and to start thinking about external opportunities and threats that may affect the performance of the company, and at the same time, it allows us to discover the differences between HSF and its competitors.

HSF, dahili konular kapsamında güclü ve zayıf yönlerini, harici konularda da fırsatları ve tehditleri Yönetim Prosedüründe açıklamıştır. HSF has clarified its strengths and weaknesses in internal matters, and opportunities and threats in external matters in its Management Procedure.

HSF, kalite yönetim sistemi için gerekli sürecleri ve bunların şirket işleyişi boyunca uygulanmasını belirler ve aşağıdaki adımları dikkate alır HSF determines the processes required for the quality management system and their implementation throughout the company operation and takes into account the following steps:

 • Kalite Yönetim Sistemi için gerekli süreclerden istenen girdileri ve beklenen çıktıları belirler to determines the desired inputs and expected outputs from the processes required for the Quality Management System;
 • Kalite Yönetim Sistemi için işlemlerin sırasını ve etkileşimini belirler to determines the order and interaction of processes for the Quality Management System;
 • Kalite Yönetim Sisteminde süreclerin etkin bir şekilde işletilmesini ve kontrolünü sağlamak için gereken kriter ve yöntemleri (izleme, olcümler ve ilgili performans göstergeleri dahil) belirler ve uygular to identifies and implements the criteria and methods (including monitoring, measurements and related performance indicators) necessary to ensure the effective operation and control of processes in the Quality Management System;
 • Kalite Yönetim Sistemi için gerekli kaynakları belirler ve bunların kullanılabilirliğini sağlar to identifies the necessary resources for the Quality Management System and ensures their availability;
 • Kalite Yönetim Sistemi için sorumlulukları ve yetkileri atar to assigns responsibilities and authorities for the Quality Management System;
 • Gereksinimlere uygun olarak belirlenen riskleri ve fırsatları ele alır to addresses the risks and opportunities identified in accordance with the requirements;
 • Kalite Yönetim Sistemi içindeki sürecleri değerlendirir ve bu süreclerin amaçlanan sonuçlarına ulaşmasını sağlamak için gereken değişiklikleri uygular to evaluates the processes within the Quality Management System and implements the changes required to ensure that these processes achieve their intended results;
 • Sürecleri ve kalite yönetim sistemini geliştirir to Improves processes and quality management system.

Gerekli olduğu olcüde, HSF aşağıdaki adımları da dikkate alır To the extent necessary, HSF also takes into account the following steps:

 1. Kalite Yönetim Sistemi süre.lerinin işleyişini desteklemek için belgelenmiş bilgileri tutar to keeps documented information to support the functioning of the Quality Management System processes;
 2. Kalite Yönetim Sistemi süre.lerinin planlandığı gibi yürütüldüğünden emin olmak için dokümante edilmiş bilgileri saklar to keeps documented information to ensure that the Quality Management System processes are carried out as planned.

HSF ayrıca aşağıdakileri içeren belgelenmiş bilgileri oluşturur ve saklar HSF also creates and stores documented information, including:

 1. İlgili tarafların genel bir tanımı General definition of interested parties;
 2. Sınırlar ve uygulanabilirlik dahil olmak üzere kalite yönetim sisteminin kapsamı The scope of the quality management system, including limits and applicability;
 3. Kalite yönetim sistemi için gerekli süreclerin ve bunların HSF’deki uygulamalarının açıklaması Description of the processes required for the quality management system and their applications in HSF;
 4. Bu işlemlerin sırası ve etkileşimi Sequence and interaction of these processes;
 5. Bu sürecler için sorumlulukların ve otoritelerin atanması Appointment of responsibilities and authorities for these processes.

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ VE SÜREÇLERİ QUALITY MANAGEMENT SYSTEM AND ITS PROCESSES

HSF, ISO 9001: 2015 Uluslararası standartları ve SAE AS9100 Rev.D gerekliliklerine uygun olarak bir Kalite Yönetim Sistemi (KYS) oluşturmuş, belgelemiş ve uygulamıştır. HSF kalite yönetim sistemi ayrıca müşteri, yasal ve düzenleyici kalite yönetim sistemi gereksinimlerini de karşılamaktadır. HSF has established, documented and implemented a Quality Management System (QMS) in accordance with ISO 9001: 2015 International standards and SAE AS9100 Rev.D requirements. HSF quality management system also meets customer, legal and regulatory quality management system requirements.

HSF, Kalite Yönetim Sistemini kalite politikası, kalite hedefleri, denetim sonuçları, verilerin analizi, düzeltici faaliyet ve yönetimin gözden geçirilmesi yoluyla sürdürülmekte, sürekli iyileştirilmektedir. HSF, maintained and continuously improved the Quality Management System through quality policy, quality targets, audit results, data analysis, corrective and preventive action and review of management.

HSF, yönetim sistemi için bir Sürec Yaklaşımı benimsemiştir. HSF en üst düzey süre.leri belirleyerek ve sonra bunların her birini gizli bir şekilde yöneterek; bu, nihai sürecler sırasında veya teslimattan sonra keşfedilen uygun olmayan ürün veya hizmetlerin potansiyelini azaltır. Uygunsuzluklar ve riskler, üst düzey süreclerin her birinde gerçekleştirilen eylemlerle gerçek zamanlı olarak tanımlanır. HSF has adopted a Process Approach for its management system. HSF identifyes the top-level processes and then manages each of them confidentially; this reduces the potential of unsuitable products or services discovered during final processes or post delivery. Non-conformances and risks are identified in real time by actions taken in each of the top-level processes.

HSF aşağıdakileri Üst Düzey Sürecler olarak tanımlanmıştır HSF has been identified as the Top-Level Processes:

 1. Üst Yönetim Top Management
 2. Proje Değerlendirme Project Evaluation
 3. Satın Alma Purchasing
 4. Üretim Planlama Manufacturing Planning
 5. Kalite Güvencesi Quality Assurance
 6. Urün Gerçekleştirme Manufacturing
 7. Kalite Kontrol Quality Control

Her sürec, görevler veya alt sürecler gibi diğer etkinlikler tarafından desteklenebilir. Üst düzey süreclerin izlenmesi ve kontrolü, tüm alt görevlerin veya alt süre.lerin etkili bir şekilde uygulanmasını ve kontrolünü sağlar. Each process can be supported by other activities, such as tasks or sub-processes. Monitoring and control of top-level processes ensures effective implementation and control of all sub-tasks or sub-processes.

Her üst düzey sürec, aşağıdakileri kapsayan bir işlem açıklamasına sahiptir Each top-level process has a process description that includes:

 • Uygulanabilir girdiler ve bu süreclerden beklenen çıktılar Applicable inputs and outputs expected from these processes;
 • Bu süreclerin sırasını ve etkileşimini belirlemek Determine the sequence and interaction of these processes;
 • Bu süreclerden sorumlu ve yetkilendirilmiş sürec sahipleri Process owners responsible and authorized for these processes;
 • Uygulanabilir riskler ve fırsatlar Applicable risks and opportunities;
 • Madde 6.1 hükümlerine göre belirlenen geçerli riskler ve fırsatlar Valid risks and opportunities determined in accordance with the provisions of Article 6.1;
 • Süreclerin kritik ve destekleyici kaynaklarını belirleme Identifying critical and supportive resources of the processes;
 • Sürecin etkinliğini sağlamak için kullanılan kriterler ve yöntemler Criteria and methods used to ensure the effectiveness of the process;
 • Bu süreclerin etkili bir şekilde işletilmesini ve kontrolünü sağlamak için gerekli kriter ve yöntemleri (izleme, olcümler ve ilgili performans göstergeleri dahil) belirlemek ve uygulamak Determine and apply the criteria and methods (including monitoring, measurements and related performance indicators) needed to ensure the effective operation and control of these processes;
 • Bu sürecleri değerlendirmek ve bu süre.lerin amaçlanan sonuçlarına ulaşmasını sağlamak için gereken değişiklikleri uygulamak Evaluate these processes and implement any changes needed to ensure that these processes achieve their intended results;
 • Bu sürecle ilgili kalite hedefleri Quality objectives related to the process.

Sürec hedefleri aşağıdakileri dikkate alınarak geliştirilmiştir Process objectives have been developed taking into account the following:

 1. Kalite politikası ile tutarlı olmak; To be consistent with the quality policy;
 2. Olcülebilir olmak; Being measurable;
 3. Geçerli gereksinimleri dikkate almak; Consider current requirements;
 4. Urün ve hizmetlerin uygunluğu ve müşteri memnuniyetinin artırılması ile ilgili olmak; Being concerned with the suitability of products and services and increasing customer satisfaction;
 5. İzlenebilir olmak; Being traceable;
 6. Ulaşılabilir olmak; To be accessible;
 7. Uygun şekilde güncellenebilir olmak; To be properly updated;

SÜREÇ YÖNETİMİ, KONTROLÜ VE HEDEFLERİ PROCESS MANAGEMENT, CONTROLS AND OBJECTIVES

HSF, sürec yönetimi, kontrolü ve hedeflerini SAE AS9103 İstatiksel Sürec Yönetimi Standardı, SAE 13006 Sürec Kontrol Methodları, SAE 13004 Sürec Hata Modları ve Etkilerinin Analizi Standardını ve SAE J1739 JAN2021 Potensiyel Hata Modu ve Etkileri Analizi (FMEA) - Tasarım Hataları, Ek FMEA-MSR ve Sürec FMEA Standartlarını temel alarak ERP sistemi üzerinden yürütmektedir fakat bu standardın dışında kalan faaliyetleri de kendi belirlediği süreclerle yürütmektedir. HSF carries out its process management, control and objectives over the ERP system based on the SAE AS9103 Variation Management of Key Characteristics Standard, SAE 13006 (Process Control Methods), SAE 13004 (Process Failure Mode and Effects Analysis) Standard and SAE J1739 JAN2021 Potential Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) Including Design FMEA, Supplemental FMEA-MSR and Process FMEA Standards, but it also carries out activities outside of this standard with the processes it determines.

Bu, sürec kontrolü için gerekli eğitimleri, kontrol yöntemi seçimini, bunların etkinliğinin analizi, yaşanan aksaklıkların iyileştirilmesini ve tüm sürec kontrolünü içermektedir. HSF sürec kontrolünü kendi işleyişlerine göre belirler ve uygular. This includes the necessary trainings for process control, selection of control methods, analysis of their effectiveness, improvement of faults and control of the whole process. HSF determines and implements process control according to its own operations.

HSF ERP sistemi SAE AS9115 Standardına (Kalite Yönetim Sistemleri - Havacılık, Uzay ve Savunma Organizasyonları için Gereklilikler - Yönetilebilir Yazılım) uygun olarak tasarlanmıştır ve HSF’nin uyguladığı tüm süreclerin kaydının tutulması, kontrolü ve onaylanması aşamalarını karşılamakta ve istatistiksel verilere göre analiz yapma imkanı sağlamaktadır. The HSF ERP system is designed in accordance with SAE AS9115 Standard (Quality Management Systems – Requirements for Aviation, Space and Defense Organizations – Deliverable Software) and meets the stages of recording, control and approval of all processes implemented by HSF and provides the opportunity to analyze according to statistical data.

HSF bünyesinde kullanılan sürec kontrol ve ürün tasarım yazılımları kendi bünyelerinde veri güvenliğini sağlamak için yedekleme seçeneğine sahiptir. Ayrıca HSF üst yönetimi veri bankası üzerinden her 3 ayda bir veri yedeklemesi yapar ve kendi belirlediği şekilde veri yedeklerinin muhafazasını sağlamaktadır. The process control and product design softwares used within HSF have a backup option in order to ensure data security. In addition, HSF senior management makes data backups over the database every 3 months and maintains data backups as determined by itself.

HSF, Sürec Kontrol Methodları gereksinimlerini 3 ana başlıkta toplamıştır HSF has gathered its Process Control Methods requirements under 3 main headings:

 1. Urün Yeteneği Product Capability (AS13006),
 2. Sürec Kontrol Yöntemleri Process Control Methods (AS13006),
 3. Temel Faaliyetler (SAE13006 Standardı dışında yürütülür) Foundational Activities (Executed outside the SAE13006 Standard).

Not: Temel Faaliyetlerin yönetimi, sürec kontrolünü mümkün kılan istikrarlı çalışma koşulları için temel sağlar. Bunlar şunları içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir: takım tezgâhı kapasitesi, durumu ve bakımı, standart yöntemler, olcüm sistemleri, eğitim ve yeterlilik, fabrika ortamı ve hammadde kalitesi. HSF, Süre. Kontrolünü bu 3 ana başlığın uygun şekilde yönetilmesi ile başarılacağına inanır ve buna yönelik politikalar yürütür. Note: The management of Foundational Activities (although not covered by this standard) provides the basis for stable operating conditions making process control achievable. These include, but are not restricted to: machine tool capability, condition and maintenance, standard methods, measurement systems, training and competence, factory environment, and raw material quality. HSF believes that Process Control can be achieved with the proper management of these 3 main topics and implements policies accordingly.

...

Did you find this article useful?