BÖLÜM 1 (2 VE 3): KAPSAM SECTION 1 (2 AND 3): SCOPE

BÖLÜM 1: KAPSAM SECTION 1SCOPE

HSF Kalite Yönetim Sistemi aşağıdaki konuları kapsamaktadır HSF Quality Management System covers the following topics:

 • Şirket çalışması kapsamında tüm yönetimsel ve diğer süreclerin nasıl olması gerektiği How all managerial and other processes should be within the scope of company work,
 • Süreclerin ve bağlı tüm aşamaların kayıt altında tutulması, belgelenmesi ve izlenebilirliğinin sağlanması Keeping the processes and all related stages under record, documenting and ensuring their traceability,
 • Hata – Risk – Fırsat yönetim Failure - Risk - Opportunity management,
 • Kurumsal işleyiş içine personel katılımının sağlanması Ensuring personnel participation in the company working discipline,
 • Müşteri ilişkileri ve memnuniyeti Customer relations and satisfaction,
 • Tedarikçi ilişkileri ve yönetimi Supplier relations and management,
 • Proje sürec kontrolü ve analizi Project process control and analysis,
 • Kalite kontrol ve ürün kabul–red işleyişi Quality control and product acceptance-rejection process,
 • Teslimat ve teslimat sonrası ilişkileri Delivery and post-delivery relations results,
 • Şirket işleyişi esnasında karşılaşılan sorunlara karşı düzeltici faaliyet oluşturulması ve sorunların kök nedenlerinin incelenmesi Establishing corrective action against the problems encountered during the operation of the company and examining the root causes of the problems,

KAPSAM DIŞI MADDELER EXCLUDED ARTICLES

HSF yeterlilikleri, kabiliyetleri ve sürec işleyişlerine bağlı olarak, AS9100 Rev.D Standardında açıklanan aşağıdaki maddelerdeki gereksinimleri OEM yeterliliği olarak kabul etmektedir ve bu sürec işleyişlerini kendi işleyişi için geçerli olmadığını ve uygulanamaz olarak belirlemiştir: Based on the competencies, capabilities and process operations, HSF accepts the requirements in the following items which are described in the AS9100 Rev.D Standard as OEM qualifications and HSF has determined these process operations are not applicable to its own operation and are not applicable:

 • Madde 8.5.5/G Article 8.5.5/G: Urün kullanımı, bakım, onarım ve revizyon ile ilgili teknik belgelerin kontrolü, güncellenmesi ve sağlanması; Control, updating, and provision of technical documentation relating to product use, maintenance, repair, and overhaul;
 • Madde 8.5.5/H Article 8.5.5/H: Kuruluşun dışında gerçekleştirilen işler için gerekli kontroller (örneğin, saha dışı çalışma); Controls required for work undertaken external to the organization (e.g., off-site work);
 • Madde 8.5.5/I Article 8.5.5/I: Urün / müşteri desteği (örneğin kalite, teknik eğitim, garanti, bakım, parça değişim, kaynaklandırma, ürünü kaldırma); Product/customer support (e.g., queries, training, warranties, maintenance, replacement parts, resources, obsolescence).

BÖLÜM 2: NORMATİF REFERANSLAR SECTION 2: NORMATIVE REFERENCES

 • AS9100 Rev.D: Kalite Yönetim Sistemleri - Havacılık, Uzay ve Savunma .rgütleri İçin Gerekenler Quality Management Systems - Requirements for Aviation, Space, and Defense Organizations

 • AS9003 Rev. A: Havacılık, Uzay ve Savunma Firmaları İçin Kontrol ve Test Kalite Gereksinimleri Inspection and Test Quality Requirements for Aviation, Space, and Defense Organizations

 • ISO-IEC 17025 2017-12: Test ve Kalibrasyon Laboratuvarları İçin Test Uygulamaları İçin Genel Gereksinimler General Requirements for the Competence of Testing and Calibration Laboratories

 • ISO 31000 2018-03: Risk Yönetim Klavuzu Risk Management Guidline

 • AS9146 2017-04: Yabancı Nesne Zararı (FOD) Önleme Programı – Havacılık, Uzay ve Savunma Firmaları İçin Gereksinimler Foreign Object Damage (FOD) Prevention Program – Requirements for Aviation, Space and Defense Organizations

 • AS13000 2014-5: Tedarikçiler İçin Problem Çözme Gereksinimler Problem Solving Requirements for Suppliers

 • J1739 JAN2021: Potansiyel Hata Modu ve Etkileri Analizi (FMEA) – Tasarım FMEA, Ek FMEA-MSR ve Sürec FMEA İçeren Potential Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) – Including Design FMEA, Supplemental FMEA-MSR and Process FMEA

 • SAE ARP9013 Rev.A: İstatistiksel urün Kabul Gereklilikleri Statistical Product Acceptance Requirements

 • SAE ARP9134 Rev.A: Tedarikçi Zinciri Risk Yönetim Klavuzu Supplier Chain Risk Management Guidline

 • ASQ/ANSI Z1.4–2003 (R2018): Örnekleme Prosedürleri ve Denetim Tabloları Sampling Procedures and Tables for Inspection

 • ASQ / ANSI Z1.9–2003(R2018): Örnekleme Prosedürleri ve Denetim Tabloları Uygun Olmayan Yüzde Değişkenler Sampling Procedures and Tables for Inspection by Variables for Percent Nonconfirming

BÖLÜM 3: TERİMLER VE TANIMLAR SECTION 3: TERMS AND DEFINITIONS

 • Belge: Bir aktivitenin nasıl yapıldığını tanımlamak için kullanılan yazılı doküman bilgileri Documents: Written document information used to describe how an activity is done

 • Urün: HSF firmasının faaliyetlerinin veya işlemlerinin sonucu. Product: The result of HSF's activities or operations.

 • Tedarikçi (Harici Sağlayıcı, Fason): HSF firmasına malzeme, ürün, hizmet veya bilgi sağlayan kuruluş. Supplier (External Provider): The organization that provides material, product, service or information to HSF.

 • Müşteri: HSF tarafından sağlanan bir ürünün alıcısı. Customer: The buyer of a product provided by HSF.

 • Teklif: HSF ve veya müşteri tarafından bir ürün veya hizmet alımı isteğine, firma kabiliyetlerinin ve koşullarının yazılı olarak sunulması. Quotation: A written submission of the company capabilities and conditions in response to a product or service purchase request by HSF or the customer.

 • Hata: Bir bileşenin, alt sistemin, sistemin veya üretim/montaj sürecinin, amaçlanan işlev(ler)i veya süre. gereksinimlerini karşılayabilmesine engel oluşturabilecek herşey. Failure: Anything that might prevent the targets of the functions or requirements for a component, subsystem, system or manufacturing/assembly process.

 • Risk: Belirsizliğin olumsuz etkisi Risk: Negative impact of uncertainty

 • Fırsat: Belirsizliğin olumlu etkisi Opportunity: The positive effect of uncertainty

 • Problem: Bir ürünün veya servisin veya sürecin gerekli standardı karşılamadığı bir sorunun açıklaması. Problem: Description of an issue where a product or service or process do not meet the required standard.

 • Kök Neden: Cozüldüğünde sorunun tekrarlanma olasılığını önleyen veya önemli .l.üde azaltan bir sürecin temel eksikliği veya başarısızlığı. Root Cause: The fundamental deficiency or failure of a process that when resolved, prevents or significantly reduces the likelihood of recurrence of the problem.

 • Belirsizlik: Bir olayın anlaşılması veya bilgisi, sonucu veya olasılığı ile ilgili bilgi eksikliği. .l.üm belirsizliği ile karıştırılmamalıdır. Uncertainty: Lack of understanding of an event or its knowledge, outcome or probability. It should not be confused with measurement uncertainty.

 • İlgili Taraflar: Urünlerimizi veya Hizmetlerimizi alan veya bunlardan etkilenebilecek paydaşlar veya aksi takdirde şirketimizle önemli bir ilgisi olabilecek taraflardır. Interested Parties: Stakeholders who receive or may be affected by our Products or Services, or otherwise have significant interest in our company.

 • Sözleşme: Müşteriden kabul edilen bir sipariş. Contract: An order accepted from the customer.

 • Kontrollü Belge: Kullanım veya referans için yayınlanmadan önce incelenen ve onaylanan tüm belgeler. Controlled Document: All documents reviewed and approved before they are published for use or reference.

 • Müşteriye Ait Belge: Müşteriye ait her türlü belge, aksesuar, kılavuz veya nakliye konteyneri. Client's Document: Any documents, accessories, guides or shipping containers of the client.

 • Müşteri Tarafından Tedarik Edilen Urün: Müşteriye ait mülkün üretiminde, modifikasyonunda veya onarımında kullanılacak her türlü hizmet veya malzeme. Customer Supplied Product: Any service or material to be used in the production, modification or repair of the customer's property.

 • Kalite Kayıtları: Söz konusu faaliyetlerin kayıtlarının tutulması gereken faaliyetlerin dokümantasyonu, uygun olduğu şekilde prosedür veya çalışma talimatı seviyesi belgelerinde belirtilecektir. Quality Records: The documentation of the activities to be kept of the activities will be specified in the documentation of the procedure or work instruction level as appropriate.

 • Dış Kaynak Süreci: HSF kalite yönetim sistemi için ihtiyaç duyduğu ve HSF’nin harici bir tarafça gerçekleştirmeyi seçtiği bir sürectir. Outsourcing Process: It is a process that HSF chooses to perform by an external party.

 • İş Transferi (Fason): Bir organizasyon tesisinden diğerine, HSF'den tedarikçiye veya bir tedarikçiden başka bir tedarikçiye transfer dahil işin transferi. Business Transfer: Transfer of business, including transfer from one organizational facility to another, HSF to supplier, or from one supplier to another supplier.

 • İzlenebilirlik: İncelenmekte olan projenin geçmişini, uygulamasını veya yerini izleme yeteneği. Traceability: The ability to track the history, application, or location of the project under review.

 • Temel Özellikler: Varyasyonu, ürün uyum, form, işlev, performans, hizmet omrü veya üretkenlik üzerinde önemli bir etkiye sahip olan ve varyasyonu kontrol etmek amacıyla belirli eylemler gerektiren bir özellik veya özellik. Key Features: An attribute or feature whose variation has a significant effect on product fit, form, function, performance, service life, or producibility, that requires specific actions for the purpose of controlling variation.

 • Kabul Edilebilir Kalite Seviyesi (AQL): Bir tüketici süreci için, bir tüketicinin işlem ortalaması olarak kabul edilebilir olarak değerlendireceği maksimum yüzde küsürü. Genellikle çok kabul etme olasılığının yüzde 95 olduğu küsürlü kısım. AQL, gerekli numune boyutunu belirtir ve lottan seçilen numuneler için sıfır kabul numarası gerekir. Acceptable Quality Level (AQL): The maximum percent defective for a vendor process that a consumer would consider to be acceptable as a process average. Usually the fraction defective at which the probability of accepting a lot is 95 percent. The AQL specifies the required sample size and an acceptance number of zero is required for samples selected from the lot.

 • Kritik Kalemler: Urünün gerçekleştirilmesi ve kullanılması üzerinde önemli etkisi olan kalemler (ör. Fonksiyonlar, parçalar, yazılım, özellikler, işlemler); güvenlik, performans, form, form, uyum, işlev, üretilebilirlik, hizmet omrü, vb.; bunların yeterince yönetildiğinden emin olmak için belirli eylemler gerektirir. Critical Items: Those items (e.g., functions, parts, software, characteristics, processes) having significant effect on the provision and use of the products and services; including safety, performance, form, fit, function, producibility, service life, etc.; that require specific actions to ensure they are adequately managed. Examples of critical items include safety critical items, fracture critical items, mission critical items, key characteristics, etc.

 • Parça: Tedarik edilen her türlü malzeme, ürün ve servis Part: Any material, product and service supplied

 • Şüpheli Parça: Görsel muayene, kabul testleri veya diğer bilgilere dayanarak sahte veya uygunsuz parça olarak adlandırılabilecek herşey. Suspicious Part: Anything that, based on visual inspection, acceptance tests, or other information, could be labeled a counterfeit or nonconforming part.

 • Sahte Parça: Orijinal veya yetkili bir üreticinin belirtilen orijinal parçası olarak bilerek yanlış tanıtılan yetkisiz bir kopya, yedek parça veya değiştirilmiş parça (ör. Malzeme, parça bileşeni). Counterfeit Parts: An unauthorized copy, replacement part or altered part (eg material, part component) intentionally misrepresented as the original or specified original part of an authorized manufacturer.

 • Urün Güvenliği: Bir ürünün, insanlara kabul edilemez zarar veya mülke zarar verme riskine yol açmadan tasarlandığı veya amaçlandığı amacı yerine getirebildiği durum. Product Safety: The state in which a product is able to perform to its designed or intended purpose without causing unacceptable risk of harm to persons or damage to property.

 • Uygun Olmayan Urün: Fabrikaya girişten itibaren tüm proses aşamaları dahil, sevkıyata kadar tüm faaliyetlerde spesifikasyonlara ve şartnamalere uymayan hammadde yarı mamul ve mamullere verilen isimdir. Muayene ve deney işlemlerine tabi tutulmamış tüm malzeme ve mamuller de uygun olmayan ürün olarak tanımlanır. Ayrıca herhangi bir yerde bulunan ve üzerinde durumunu belirtici levha veya işaret taşımayan (tanımsız) tüm ürünler de bu kapsamda ele alınırlar. Non-Conforming Product: It is the name given to raw materials, semi-finished products and products that do not comply with the specifications and technical requirements in all activities from the entrance to the factory, including all process stages, until shipment. All materials and products that have not undergone inspection and testing are also defined as nonconforming products. In addition, all products that are located anywhere and do not have a sign or sign indicating their status (undefined) are also considered within this scope.

 • Doğrulama (Verifikasyon): Objektif kanıtlar sağlayarak, belirli bir amaçlanan kullanım veya uygulama için gerekliliklerin yerine getirildiğinin doğrulanması. Verification: Verifying that requirements are met for a particular intended use or application by providing objective evidence.

 • Uygunluk Sertifikası: Urünün işleme, tasarım uygunluğunu onaylayan bir belge ve / veya şartname gereklilikleri. Genellikle Uyum Sertifikası (CofC) olarak adlandırılır. Certificate of Conformity: A document that certifies product conformity to process, design and / or specification requirements. Commonly referred to as a Certificate of Conformance (CofC).

 • Yabancı Nesne Hasarı (FOD): Her türlü süre. dışı araçlar, sarf malzemeleri, donanım, ürün koruyucu cihazlar, kişisel öğeler, ürün süreci atıkları, operasyon atıkları, çevresel kalıntıları Hasar Verici Nesne olarak kabul etmektedir. Foreign Object Damage (FOD): All kinds of non-process tools, consumables, equipment, product protective devices, personal items, product process wastes, operational wastes, environmental residues are considered as foreign objects as Damage Objects.

 • C=0 (C eşittir Sıfır): Lot, belirli bir sayı veya grup olarak üretilen ürünler için kabul numunelerinde bir veya birden fazla uygunsuzluğun tüm seriyi red olarak kabul edilmesi. Not: “C” terimi kabul numunelerindeki uygunsuzluğu ifade etmektedir. C=O (C is equal to Zero): An acceptance sampling plan that requires rejection of the lot, batch or grouping if the sample contains one or more nonconformances. Note: the variable “C” stands for the number of nonconformances in a sample that allows acceptance of the lot.

 • Basit Rastgele Numune Secimi: Üretim esnasında her bir lot veya seri veya devam eden üretim sürecinde numune secimi önceki veya şu anki ayrımı yapılmaksızın kalite kontrol tarafından rastgele secilen numuneler üzerinden gerçekleştirilir. Burada en önemli nokta, kalite kontrolün numunenin düzensiz olarak ve hangi lottan veya seriden alındığının bir önemi olmadan bakılmasıdır. Simple Random Sample Selection: During the production, the sample selection for each lot or series or in the ongoing production process is carried out on the samples randomly selected by the quality control, without making any distinction between the previous or the current one. The most important point here is that the quality control checks the sample irregularly and no matter which lot or batch it is taken from

Did you find this article useful?