GENEL OLARAK KALITE TEMELLERI QUALITY BASICS IN GENERAL

0.1. AMAÇ PURPOSE

HSF Kalite Yönetim Sistemi SAE AS9100 Rev.D uluslararası standartlarını ve gereksinimleri karşılayacak şekilde oluşturulmuştur. HSF Savunma Havacılık Ltd. Şti. (HSF) için AS9100 Rev.D Kalite Yönetim Sistemine uyum, şirket bünyesinde yürütülen tüm süre.lerin standart gereksinimlerine bağlı olarak geliştirilmesi ve takibinin dinamik olarak sağlanması amacını taşımaktadır. HSF Quality Management System has been created to meet SAE AS9100 Rev.D international standards and requirements. Adeptation to AS9100 Rev.D Quality Management System for HSF Savunma Havacılık Ltd. Sti. (HSF), to aim to dynamically develop and monitor all processes carried out within the company in accordance with the standard requirements.

0.2. KALİTE YÖNETİMİ İLKELERİ QUALITY MANAGEMENT PRINCIPLES

HSF’nin uyguladığı standart, ISO 9001'de açıklanan kalite yönetimi ilkelerine dayanmaktadır. HSF şirket işleyişi süreclerle, her sürecte kendi bağlamında prosedür ve uygulama formları ile tanımlanmıştır. Bu sürecleri uygularken HSF’nin performansını artırmak, havacılık standartlarını ve müşteri gereksinimlerini karşılamak temel ilkemizdir. The standard applied by HSF is based on the quality management principles described in ISO 9001. HSF company working discipline is defined by processes, procedures and application forms in its own context in each process. While applying these principles, it is our basic principle to increase the performance of HSF, to meet aviation standards and customer requirements.

HSF’nin temel Kalite yönetim ilkeleri aşağıdaki gibidir The main Quality management principles of HSF are as follows:

 1. Müşteri odaklılık Customer orientation;
 2. Liderlik Leadership;
 3. Çalışanların katılımı Employee participation;
 4. Sürec yaklaşımı Process approach;
 5. Gelişme Development;
 6. Kanıta dayalı karar verme Evidence-based decision making;
 7. İlişki yönetimi Relationship management.

HSF, ihtiyaç duyulan sürecler ve etkileşimleri dahil olmak üzere bir kalite yönetim sistemi kurar, uygular, sürdürür ve sürekli olarak geliştirir. HSF establishes, implements, maintains and continually improves a quality management system, including the processes and interactions needed.

HSF’nin kalite yönetim sistemi ayrıca müşteri ve uygulanabilir yasal ve düzenleyici kalite yönetim sistemi gereksinimlerini de karşılar. HSF's quality management system also meets customer and applicable legal and regulatory quality management system requirements.

0.3. SÜREÇ İŞLEYİŞİ PROCESS OPERATION:

Bu kılavuz sürec işleyişine bağlı olarak aşağıdaki bolümlere ayrılmıştır, her bolüm SAE AS9100D standardını referans alarak uygulama yükümlülükleri anlatılır. Her bolümün uygulanacak yöntemlerinin anlatıldığı bir Prosedür El Kitabı vardır. Bu kitapta bolüme ilişkin uygulanması gereken formlar ve formların nasıl uygulanacağı anlatılır. This manual is, depending on the process operation, divided into the following sections and each section is explained with reference to the SAE AS9100D standard and its implementation obligations. There is a procedure that explains the methods to be applied for each section. The procedure describes the forms that need to be applied for the process and how to apply the forms.

BÖLÜM 1. KAPSAM SECTION 1: SCOPE

BÖLÜM 2. NORMATİF REFERANSLAR SECTION 2: NORMATIVE REFERENCES

BÖLÜM 3. TERİMLER VE TANIMLAR SECTION 3: TERMS AND DEFINITIONS

BÖLÜM 4. ORGANİZASYONUN BAĞLAMI SECTION 4: CONTEXT OF THE ORGANIZATION

BÖLÜM 5. LİDERLİK SECTION 5: LEADERSHIP

BÖLÜM 6. PLANLAMA SECTION 6: PLANNING

BÖLÜM 7. DESTEK SECTION 7: SUPPORT

BÖLÜM 8. ÇALIŞMA SECTION 8: OPERATION

BÖLÜM 9. PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ SECTION 9: PERFORMANCE EVALUATION

BÖLÜM 10. İYİLEŞTİRME SECTION 10: IMPROVMENT

BÖLÜM 11. TABLOLAR VE EKLER SECTION 11: TABLES AND NOTES

0.4. PLANLA–UYGULA–KONTROL ET–TAKİP ET (PDCA) PRENSİBİ PLAN–DO–CHECK–ACT (PDCA) PRINCIPLE:

HSF, Planla-Uygula-Kontrol Et-Takip Et (PDCA) dongüsünü ve riske dayalı düşünmeyi içeren sürec yaklaşımını kullanmaktadır. PDCA yaklaşımı HSF’nin proseslerini ve etkileşimlerini planlamasını sağlar. HSF uses the process approach which includes the Plan-Do-Check-Act (PDCA) cycle and risk-based thinking. The PDCA approach allows HSF to plan its processes and interactions.

HSF, PDCA dongüsünü kısaca aşağıdaki gibi tanımlamaktadır HSF briefly describes the PDCA cycle as follows:

 • Planla: Müşterilerin gereksinimlerine ve HSF şirket içi politikalarına uygun sonuçlara ulaşmak için gerekli kaynakları belirlemek, riskleri ve fırsatları değerlendirmek; Plan: Identify the resources required to achieve the results in line with customers’ requirements and HSF internal policies, to evaluate the risks and opportunities;
 • Uygula: Planlananların hayata geçirilmesi; Do: Implementation of the policies;
 • Kontrol Et: Politikaları, hedefleri, gereksinimleri ve planlanan faaliyetlere karşı sürecleri ve sonuçta ortaya çıkan ürün ve hizmetlerin izlenmesi ve sonuçların raporlanması; Check: Tracking policies, goals, requirements and processes against planned activities and the resulting products and services and reporting the results;
 • Hareket Et: Performansı artırmak için gerekli adımların atılması. Act: Taking necessary steps to increase performance.

HSF, PDCA süre. yaklaşımını kalite yönetim sistemine uygulanması ile şunları sağlamayı hedeflemektedir: HSF aims to provide by applying the PDCA process approach to the quality management system:

 1. Gereksinimleri karşılamada anlayış ve tutarlılık Understanding and consistency in meeting requirements;
 2. Süreclerin katma değer açısından değerlendirilmesi Evaluation of processes in terms of added value;
 3. Etkin süre. performansının elde edilmesi Achieving effective process performance;
 4. Veri ve bilginin değerlendirilmesine dayalı süreclerin iyileştirilmesi Improving processes based on the evaluation of data and information.

0.5. RİSK TEMELLİ DÜŞÜNME RISK-BASED THINKING:

HSF, risk yönetimi konusunu ISO 31000 Risk Yönetimi Standardına göre yürütmektedir. Buna göre, HSF, risk temelli düşünme kavramını potansiyel uygunsuzlukları yok etmek için düzeltici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, meydana gelen herhangi bir uygunsuzluğun analizi ve uygunsuzluğun etkisine uygun faaliyetleri gerçekleştirerek yeniden oluşmasını önlemek ve bu uygunsuzluklardan fırsatlar elde etmek olarak tanımlamaktadır ve yönetimi sistemiminin esasını risk temelli düşünme üzerine kurmuştur. Bu doğrultuda, risk temelli düşünme kavramı, bir kuruluş olarak HSF’nin riski belirlemesini, harekete geçip geçmeyeceğine karar vermesini ve ardından harekete geçilmesini kapsamaktadır. HSF manages its risk management in accordance with the ISO 31000 Risk Management Standard. Depends on this standard, HSF defines the concept of risk-based thinking as carrying out corrective actions to eliminate potential nonconformities, analyzing any nonconformities that occur, and preventing the recurrence of the nonconformity by performing appropriate actions and obtaining opportunities from these nonconformities, and its management system is based on risk-based thinking. In this direction, the concept of risk-based thinking covers the determination of the risk by HSF as an organization, the decision of whether to act or not, and then taking action.

HSF, aşağıdaki durumlarda risk temelli düşünmeyi esas alır ve risk yönetimini şirket işleyişinin ayrılmaz bir parçası, şirket işleyişini kapsayıcı ve dinamik olarak yürütmektedir. HSF is based on risk-based thinking in the following cases and carries out risk management as an integral part of the company's operation, inclusive and dynamically:

 • Stratejik planlama sırasında, During strategic planning,
 • Urün ve hizmet uygunluğu için planlama sırasında, During planning for product and service suitability,
 • Yönetimin gözden geçirilmesi sırasında, During the management review,
 • Düzeltici eylem süreclerinde. Corrective action processes.

HSF, etkili bir kalite yönetim sistemi elde etmek için risk temelli düşünmenin temel olduğunu kabul etmiştir. HSF, risk temelli düşünme kavramını, potansiyel uygunsuzlukları ortadan kaldırmak için önleyici tedbirler alınması ve meydana gelen uygunsuzlukları analiz ederek ileride bu uygunsuzlukların yaşanmaması için tedbirlerin alınması ve gerekli eğitimlerin verilmesi olarak yorumlar. HSF has recognized that the risk-based thinking is essential to achieve an effective quality management system. HSF interprets the concept of risk-based thinking as taking preventive measures to eliminate potential nonconformities and analyzing nonconformities as taking precautions and giving necessary trainings to avoid these nonconformities in the future.

HSF, AS9100 Rev.D standartlarına uymak için riskleri ve fırsatları ele alan eylemleri planlar ve uygular. Hem riskleri hem de fırsatları ele almak, kalite yönetim sisteminin etkinliğini artırmak, iyileştirilmiş sonuçlar elde etmek ve olumsuz etkileri önlemek için bir temel oluşturur. HSF plans and implements actions that address risks and opportunities to comply with AS9100 Rev.D standards. It is the basis for addressing both risks and opportunities, improving the effectiveness of the quality management system, achieving improved results and preventing negative effects.

HSF, riskleri ve fırsatları birlikte değerlendirir. Fırsatlar, örneğin HSF’nin müşterileri çekmesine, yeni ürün ve hizmetler geliştirmesine, atıkları azaltmasına veya üretkenliği artırmasına izin veren bir dizi koşul gibi amaçlanan bir sonuca ulaşmaya elverişli bir durumun sonucu olarak ortaya çıkabilir. Fırsatları ele almaya yönelik eylemler, ilişkili risklerin dikkate alınmasını da içerebilir. Risk, belirsizliğin etkisidir ve böyle bir belirsizliğin olumlu veya olumsuz etkileri olabilir. Bir riskten kaynaklanan olumlu bir sapma bir fırsat sağlayabilir, ancak riskin tüm olumlu etkileri fırsatlara yol açmaz. HSF evaluates risks and opportunities together. Opportunities can arise as a result of a favorable outcome, for example, a set of conditions that allow HSF to attract customers, develop new products and services, reduce waste, or increase productivity. Actions to address opportunities may also include considering associated risks. Risk is the effect of uncertainty, and such uncertainty may have positive or negative effects. A positive deviation from a risk can provide an opportunity, but not all positive effects of the risk lead to opportunities.

0.6. KODLANDIRMA CODIFICATION

------

0.7. AS9100 REV.D STANDARDININ HSF ICIN TEMEL FAYDALARI KEY BENEFITS OF AS9100 REV.D STANDARDS FOR HSF

HSF AS9100 Rev.D standardını temel alan kalite yönetim sistemi uygulayarak aşağıdaki potansiyel faydaları elde etmeyi amaçlamıştır HSF aims to achieve the following potential benefits by implementing a quality management system based on AS9100 Rev.D standard:

 1. Daha İyi Müşteri Memnuniyeti: AS9100 Rev.D Standardının uygulanması HSF için müşterilerinin ihtiyaçlarını daha iyi karşılanabilmesi için müşterilerinin gereksinimlerini anlamaya odaklanmayi gerektirir. Daha iyi müşteri memnuniyeti, daha fazla tekrarlanan iş ve dolayısıyla daha iyi satışlar anlamına gelir. Better Customer Satisfaction: Implementation of the AS9100 Rev.D Standard requires HSF to focus on understanding its customers' needs in order to better meet their needs. Better customer satisfaction means more repeat business and therefore better sales.
 2. İyileştirilmiş Şirket İmajı: AS9100 Rev.D Standardının uygulanması HSF için müşterilerin varsayılan beklentisi haline gelmiştir. Bu nedenle HSF tüm sistem işleyişini AS9100 Rev. D standardına uygun hale getirmiş ve tüm süre.lerinin izlenebilirliğini sağlamıştır. Improved Company Image: Implementation of the AS9100 Rev.D Standard has become the basic expectation of customers for HSF. For this reason, HSF operates the entire system as AS9100 Rev. D standard and ensured traceability of all processes.

 3. Daha İyi Karar Verme: AS9100 Rev. D standardının uygulanması HSF üst yönetiminin KYS'ye yerleştirir ve belirsiz tavırlar yerine kanıta ve verilere dayalı kararlar vermeyi savunur. HSF üst yönetimi karar vermek için verileri kullanarak, kaynaklarını daha önemli konulara odaklayarak maliyet ve zaman tasarrufu sağlar. Better Decision Making: Implementation of the AS9100 Rev.D Standard, HSF places the top management into the QMS and advocates making decisions based on evidence and data rather than ambiguous attitudes. HSF senior management saves costs and time by using data to make decisions and focusing their resources on more important issues.

 4. Artan Verimlilik: HSF AS9100 Rev. D standardını uygulayarak, ürün ve kabiliyetlerinin güvenilirliğini ve izlenebilirliğini tam olarak müşterilerine ve sonraki kullanıcılarına kanıtlamayı hedefler ve bu süre.lerin nasıl etkileşim kurduğunu anlamayı vurgular. HSF tüm iş süreclerine ilişkin bu g.rünümü alarak, ürün ve hizmetlerin daha iyi sunulması için sistemindeki verimsizlikleri bulabilir ve ortadan kaldırmayı hedeflemektedir. Increased Efficiency: Implementation of the AS9100 Rev.D Standard, HSF aims to fully demonstrate the reliability and traceability of its products and capabilities to its customers and subsequent users and emphasizes understanding how these processes interact. By taking this view of all business processes, HSF can find and eliminate inefficiencies in its system in order to provide products and services better.

 5. Çalışanlarımızın Katılımını Sağlamak: HSF tüm çalışma süreclerini tanımlayarak ve çalışanlarını bu süreclere dahil ederek, sadece süreclerini beklendiği gibi işlemesini sağlamakla kalmaz, aynı zamanda iş gücünüde sürec iyileştirme ve müşteri memnuniyeti hedeflerine yönlendirmektedir. Ensuring the Participation of Our Employees: By defining all working processes and including its employees in these processes, HSF not only ensures that its processes operate as expected, but also directs the workforce to process improvement and customer satisfaction goals.

 6. Daha İyi Tedarikçi İlişkileri: HSF tedarikçileriyle karşılıklı fayda sağlayan ilişkilere odaklanarak, müşteri memnuniyetini artırmak için birlikte çalışmanın önemine inanmaktadır. HSF'yle çalışan tedarikçiler bilmektedir ki tüm sağlanan hizmet ve ürünler mutlaka kalite uygunluk ve izlenebilirlik koşullarını sağlamalıdır ki bu hem tüm tedarikçilerimiz için önemli olan ürün ve hizmetin fiyatından daha çok kalite ve izlenebilirliğin olduğunu kabul edilmesidir. Better Supplier Relations: By focusing on mutually beneficial relationships with its suppliers, HSF believes in the importance of working together to increase customer satisfaction. Suppliers working with HSF know that all provided services and products must meet the quality conformity and traceability conditions, which is important for all our suppliers to recognize that there is more quality and traceability than the price of the product and service.

 7. Sürekli İyileştirme: HSF AS9100 Rev.D standartlarını uygulayarak, yönetim sistemini zaman içinde aşamalı olarak daha iyi hale getirmenin yollarını bulmayı hedefler, bu süre. sürekli iyileştirme olarak adlandırılır. Sürekli iyileştirme günlük çalışma sürecinin bir parçası haline getirilmesiyle; yönetim, hizmet ve ürün kalitesi, zaman, iş gücü ve maliyetlerde fayda sağlanmaktadır. Continuous Improvement: By applying the standards of HSF AS9100 Rev.D, it aims to find ways to improve the management system gradually over time, this process is called continuous improvement. By making continuous improvement a part of daily work process; benefits are provided in management, service and product quality, time, labor and costs.

0.8. HSF FİRMA DEĞERLERİ HSF COMPANY VALUES

TEMEL AMACIMIZ OUR MAIN PURPOSE:

Havacılık alanında hassas ve düşük toleranslı parçaların üretiminde lider, insana ve çevreye saygılı, itibarı yüksek, Türk milletine ve toplumuna değer katan bir aile olmak. To be a leader in the production of sensitive and low tolerance parts in the aviation field, a family with a high reputation that respects people and the environment and adds value to the Turkish nation and society.

DEĞERLERİMİZ OUR VALUS:

 • Güven veririz We give confidence,
 • Adil davranırız We act fairly,
 • Sorumluluklarımızın bilincindeyiz We are aware of our responsibility,
 • Meraklı ve samimiyiz We are curious and sincere,
 • Tutkuyla ve özveriyle çalışıyoruz We work devotedly with passion.

MİSYONUMUZ OUR MISSION:

 • Havacılık standartlarına ve gereksinimlerine öncelik veriyoruz We prioritize aviation standards and requirements,
 • Maliyette rekabetçi olabilmek için kaliteden asla odün vermiyoruz We never compromise on quality to be competitive in cost,
 • Tamamen izlenebilir ve olcülebilir bir iş disiplini oluşturuyor ve sürdürüyoruz We create and maintain a fully traceable and measurable work discipline,
 • Havacılığın ihtiyaçları doğrultusunda yüksek teknoloji yatırımları yapıyoruz We make high technology investments in line with aviation requirements,
 • İş ve çalışan güvenliğini sağlıyoruz We ensure job and employee safety,
 • Zamanında ve eksiksiz teslimat sağlıyoruz We provide timely and complete delivery,
 • Yerel ve uluslararası yasa ve standartlara uyarız We comply with local and international laws and standards.

VİZYONUMUZ OUR VISION:

Havacılık sektorü alanında son derece hassas parça üretiminde tüm laboratuvar süre.lerini kendi bünyesinde tamamlayan, kaliteden ve uluslararası standartlardan odün vermeyen oncü bir üretici olmak. In the field of the aviation industry in the production of extremely sensitive parts to be a pioneering manufacturer that completes all laboratory processes within its own structure and does not compromise on quality and international standards.

Did you find this article useful?