Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni

HSF SAVUNMA HAVACILIK LTD. STI.

Malikoy Baskent OSB. 19. Cadde No: 13

Sincan, Ankara 06609 Turkiye

90-312-6401021

Form No: QM_011030 / İlk Yayın Tarihi: 27.04.2020 / Revizyon No: 04 / Revizyon Tarihi: 02.06.2023

 1. Bu metnin amacı, 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10 uncu maddesi uyarınca, HSF Savunma Havacılık Ltd. Şti. (HSF, Şirket)’nin üstlendiği veri sorumluları veya yetkilendirdiği kişilerce yerine getirilmesi gereken aydınlatma yükümlülüğü kapsamında uyulacak usul ve esasları belirlemektir.
 2. Bu metin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 22’nci maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (g) bentlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
 3. İşbu Beyan, HSF’nin kişisel verilere atfettiği verdiği önem uyarınca; müşterilerimizin, potansiyel müşterilerimizin, çalışanlarımız, çalışan adaylarımızın, şirket hissedarlarının, şirket yetkililerinin, ziyaretçilerimizin, işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanlarının, hissedarlarının ve yetkililerinin ve üçüncü kişilerin (kısaca “veri ilgili kişisi”) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında kişisel verilerinin korunması ve işlenmesi konularında Şirketimizin yaklaşımını ortaya koymak ve bu doğrultuda veri ilgili kişisini bilgilendirmek için hazırlanmıştır.
 4. Kişisel Verilerin İşlenmesine ilişkin Aydınlatma Metni (“Metin”) kapsamına dahil olan veriler veri ilgili kişisinin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerine ilişkindir.
 5. Şirketimiz tarafından düzenlenen bu Metin 2023 Haziran tarihlidir ve kanun kapsamında güncellemeler oldukça güncellenecektir. Metnin güncellenmesi için HSF’nin zaman taahhüdü bulunmamaktadır, Metnin son versiyonu HSF’nin web sayfası üzerinden yayımlanır.
 6. HSF olarak kişisel verilerinizin gizliliğine saygı duymakta, veri güvenliğine önem vermekte olup bu husus şirketimizin öncelikleri arasındadır. Bu kişisel verilerin işlenmesi ve korunması amacı ile müşterilerimizin, potansiyel müşterilerimizin, web sitesi kullanıcılarının, çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, HSF eski çalışanlarının, stajyerlerinin, şirket yetkililerinin, iş ortaklarımızın, grup şirket çalışanlarımızın, ziyaretçilerimizin kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda öngörülen düzenlemelere göre toplanması, işlenmesi ve korunması ilkelerini benimsiyoruz.

Bu nedenle kişisel verilerinizi nasıl işlediğimizi, kimlerle paylaştığımızı ve haklarınızı nasıl kullanabileceğinizi açıklayan bu metni ve ihtiyaç dahilinde ilgili kanun ve düzenlemeleri de dikkatlice okumanızı öneriyoruz.

 1. Hizmetlerimizden faydalanan kişiler dâhil, HSF ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak, hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olmak kaydıyla belirli açık ve meşru amaçlarla kaydedilebilecek, saklanabilecek, güncellenebilecek ve mevzuatın izin verdiği çerçevede, şirketimizle ilişkiniz sürdüğü müddetçe işlenebilecek ve 3. kişilerle paylaşılabilecektir.
 2. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda tanımlı şekli ile HSF olarak “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, sizlerden sizlerle ilgili toplanan veriler sizlerle olan ilişkimiz kapsamında belirlemekteyiz.
 3. HSF tarafından, veri sahiplerinin kişisel verileri iş bu Metinde belirtilen işleme amaçları dışında kullanmayacak, açık rıza ya da ilgili mevzuatta öngörülen sebepler olmaksızın 3. kişilere aktarılmayacak ve/veya ifşa edilmeyecektir.
 4. KVKK madde 3-d ve KVKK madde 4-1 uyarınca kişisel veri “Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü veriyi ifade etmektedir. Kişinin kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, yerleşim adresi, doğum tarihi, cinsiyeti, e-posta adresi HSF tarafından saklanan kişisel verilerdir.
 5. Bu kişisel veriler, hizmetlerimizin ilgili kişilerle aramızdaki sözleşme gereği yerine getirilmesi, kişiye ait fatura düzenlenmesi, ürün tedariğinin sağlanması, iş veya staj başvuru için veri analizinin yapılması ve gerekli görülmesi halinde ilgili kişiler hakkında araştırma yapılabilmesi, ilgili mevzuat ve düzenlemeler gereğince kişisel bilgilerin saklaması ve raporlaması, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması ve HSF’nin yasal yükümlülüklerinin ifası amaçlarıyla ve diğer hukuki sebeplerle işlenmektedir.
 6. KVKK madde 5-c de belirtildiği üzere bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde ilgili kişinin açık rızası aranmamaktadır.
 7. HSF tarafından, veri sahiplerinin kişisel verileri iş bu Metnin belirtilen işleme amaçları dışında kullanmayacak, açık rıza ya da ilgili mevzuatta öngörülen sebepler olmaksızın 3. kişilere aktarılmayacak ve/veya ifşa edilmeyecektir.
 8. Üçüncü kişilere veya yurtdışına veri sahibinin kişisel verileri yukarıda belirtilen amaçlar ile sınırlı olmak ve KVKK’nın 8. ve 9.maddelerine KVKK’ın ise 44. ve devamı maddelerine aykırı olmamak üzere gerekli durumlarda aşağıdaki 3. Kişilere aktarılmaktadır:
  • HSF iş ortaklarına,
  • HSF’nin ABD yerleşik şirketi Loran Aerospace Incorporated firmasına,
  • Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlara,
  • ITAR kapsamlı projeler için gerekmesi durumunda ABD, NATO ve diğer yerli ve yabancı yetkililere,
  • Hukuki süreç gerekmesi halinde ve HSF’nin yürüttüğü projeler kapsamında gerekli yerli ve yabancı birimlere,
  • Şirket denetimlerimiz kapsamında, HSF’nin faaliyetlerini ve hizmetlerini yürütebilmek amacıyla, hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine ve diğer yerli ve yabancı denetim birimlerine,
 9. Kişisel veriler aşağıdaki durumlar haricinde veri sahibinin açık rızası olmaksızın yurt dışına aktarılamaz.

Kişisel veriler, KVKK’nın 5 inci maddenin ikinci fıkrası ile 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen şartlardan birinin varlığı ve kişisel verinin aktarılacağı yabancı ülkede; yeterli korumanın bulunması ve yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurulun izninin bulunması, kaydıyla ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın yurt dışına aktarılabilir.

 1. Veri sahibi, KVKK madde 11 ve diğer maddeleri uyarınca veri sahibinin hakları aşağıdaki gibidir:
  • Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK’nın 7.nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
 2. KVKK 13. Ve diğer maddeleri gereğince veri sahibi ilgili Kanun’un uygulaması ile ilgili sorularını, taleplerini veya şikayetlerini yazılı şekilde posta veya elektronik ortam üzerinden ya da KVKK’da belirtilen diğer şekillerde her zaman HSF’ye iletebilir.
 3. Kişisel verilerle ilgili talepler; kimliği tespit edici gerekli bilgiler ve KVKK 11. Maddede sayılan haklardan hangisinin kullanılacağına yönelik açıklama ile, Malıköy Başkent Organize Sanayi Bölgesi 19. Sokak No: 13 Sincan 06609 Ankara Türkiye adresine iadeli taahhütlü posta, noter vasıtasıyla veya elden teslim yöntemi ile gönderilecek bir dilekçe ile gönderilebilmektedir. HSF, başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede sonuçlandıracaktır.

Did you find this article useful?